Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Definities
1. Mobiele Meubelstomerij: Mobiele Meubelstomerij, gevestigd te Oosterwolde onder KvK nr.887174065.
2. Klant: degene met wie Mobiele Meubelstomerij een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Mobiele Meubelstomerij en klant samen.
4. Consument: een klant/individu, die als privé persoon handelt.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten welke via e-mail, Whatsapp, schriftelijk en telefonisch verstrekt worden. Deze voorwaarden worden meegezonden met iedere opdrachtbevestiging en zijn op onze website www.mobielemeubelstomerij.nl/algemene-voorwaarden te zien.
1.2 Met het accepteren van een offerte verklaart u tevens kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te zijn.

Artikel 2 Aanbod/ totstandkoming Overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen van de Mobiele Meubelstomerij voor meubel- en/of tapijtreiniging zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, waarop opdrachtgever wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de Mobiele Meubelstomerij.
2.3. Mobiele Meubelstomerij verplicht zich om binnen zeven werkdagen nadat opdracht- gever schriftelijk dan wel via e-mail te kennen heeft gegeven op het aanbod van de Mobiele Meubelstomerij te willen ingaan, de opdracht voor meubelreiniging schriftelijk dan wel via e-mail of Whatsapp aan de opdrachtgever te bevestigen.
2.4. De overeenkomst tussen de Mobiele Meubelstomerij en opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding en de verzending van een opdrachtbevestiging per e-mail of Whatsapp door de Mobiele Meubelstomerij.
2.5. Mobiele Meubelstomerij is vrij in de keuze van de te gebruiken apparatuur, materialen, reinigingsmiddelen en dergelijke en de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht.
2.6 Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheid van 7 werkdagen tenzij anders  overeengekomen.

Artikel 3 Prijzen
3.1. Uitvoering van de opdracht tot meubelreiniging vindt plaats tegen de tussen Mobiele Meubelstomerij en particuliere opdrachtgever afgesproken prijs inclusief BTW. Voor zakelijke klanten gelden altijd netto-prijzen exclusief BTW.
3.2. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan 60 dagen zijn verstreken, is Mobiele Meubelstomerij gerechtigd de afgesproken prijs aan te passen. Dit in verband met mogelijke gestegen kosten van onder andere lonen en materialen. Mobiele Meubelstomerij communiceert deze prijsstijging voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht.
3.3. Het gehanteerde tarief voor de BTW heeft altijd betrekking op de datum van uitvoering.

Artikel 4 Annulering
4.1. Opdrachten voor meubelreiniging mogen door de opdrachtgever tot uiterlijk 3 dagen voorafgaande aan de met de Mobiele Meubelstomerij afgesproken datum van uitvoering zonder opgave van reden worden geannuleerd.
4.2. Annulering dient via Whatsapp of per e-mail gedaan te worden.
4.3. Niet aanwezig zijn op dag en/of tijd van opdracht wordt door Mobiele Meubelstomerij gezien als een niet-tijdige annulering.
4.4. Indien annulering niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan de Mobiele Meubelstomerij een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 50% van de aan- neemsom met een minimum van € 75,00 verschuldigd.
4.5 In geval van tijdige annulering van de opdracht heeft de opdrachtgever recht op kosteloze teruggave van eventuele (aan-)betalingen. De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na bevestiging van de ontbinding van de overeenkomst plaats-vinden.

Artikel 5 Klachten
5.1. Opdrachtgever dient klachten over de door de Mobiele Meubelstomerij uitgevoerde werkzaamheden binnen 24 uur na uitvoering uitsluitend per Whatsapp of per e-mail en indien mogelijk voorzien van een duidelijke beschrijving en foto’s aan de Mobiele Meubelstomerij mee te delen.
5.2. Bij overschrijding van deze 24 uren vervalt elke aanspraak tegen de Mobiele Meubelstomerij met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 6 Garantie
6.1. Mobiele Meubelstomerij staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal cosmetisch en optisch effect wordt bereikt.
6.2. Mobiele Meubelstomerij staat echter niet in voor 100% verwijdering van vlekken, verontreinigingen en geur op meubelstof en/of tapijt die veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, vet, lippenstift, fecaliën, urine, braaksel, bloed en huisdieren, verkleuringen en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van UV-licht, bleekwater, ammonia en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdracht- gever.
6.3. Mobiele Meubelstomerij garandeert wel dat zij 100% haar best zal doen het best mogelijke (optische) resultaat te behalen.
6.4 Service-afspraken worden ingepland naar beschikbaarheid van partijen, uiterlijk binnen 4 weken na de eerste reinigingsopdracht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Mobiele Meubelstomerij is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van verwijtbare schuld van de Mobiele Meubelstomerij.
7.2. Mobiele Meubelstomerij is echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

a. Het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de reiniging in verband staan;
b. Vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van de Mobiele Meubelstomerij.
c. Het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door de opdracht- gever niet tevoren is gewezen;
d. Het uitvloeien van kleuren bij het reinigen van meubelstof en/of tapijt;
e. Het verkleuren van meubelstof en/of tapijt door werking van binnenuit het meubilair en/of onderliggend materiaal en/of het materiaal zelf.
f. Watervlekken op vloeren en wanden; het is nooit te voorkomen dat (kleine) watervlekken en spetters op vloeren en omliggende meubels belanden.
g. Het krimpen of uitrekken van meubelstoffen.
h. Vorming van (muffe) geurtjes na een dieptereiniging van erg vervuilde meubelstof.

7.3. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag, uitgezonderd situaties waarbij de Mobiele Meubelstomerij grove schuld of nalatigheid verweten kan worden.

Artikel 8 Betaling
Particulier:
8.1. Betaling dient onmiddellijk na het verrichten van de werkzaamheden per pin, betalingsverzoek of contante betaling te geschieden. Een kwitantie wordt door de medewerker van de Mobiele Meubelstomerij per e-Mail aan de klant toegestuurd. Een factuur voor uw eigen boekhouding zenden wij u op verzoek binnen 48 uur per e-mail toe in PDF formaat.

Zakelijk:
8.2. Mobiele Meubelstomerij hanteert voor zakelijke klanten een betalingstermijn van 14 (veertien) werkdagen en berekent voor nieuwe zakelijke klanten een aanbetaling van 50%. Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn is de Mobiele Meubelstomerij gerechtigd zonder voorafgaande sommatie de gerechtelijke rente per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.
8.3. Bij geen of niet tijdige betaling van het bedrag dat de opdrachtgever aan Mobiele Meubelstomerij verschuldigd is, is Mobiele Meubelstomerij gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten door te berekenen. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom.
8.4. Als de Mobiele Meubelstomerij haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zullen de kosten verschuldigd zijn volgens het gebruikelijke incassotarief.
8.5. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Wel is opdrachtgever gerechtigd in geval van gerechtvaardigde klachten 20% van de aanneemsom in depot te houden totdat aan de klacht in voldoende mate aandacht is gegeven.

Artikel 9: Overmacht

9.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Mobiele Meubelstomerij vanwege overmacht niet in staat is deze na te komen, wordt de overeenkomst tussen de Mobiele Meubelstomerij en opdrachtgever ontbonden.
9.2. Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de over- eenkomst niet bekend waren of door omstandigheden waarop de Mobiele Meubelstomerij redelijkerwijs geen invloed kon hebben.
9.3. Opdrachtgever heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geen recht op schadevergoeding.

Artikel 10: Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aan.

Artikel 11: Wijziging algemene voorwaarden
11.1 Mobiele Meubelstomerij is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
11.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
11.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Mobiele Meubelstomerij zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
11.4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaar- den de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 12: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
12.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
12.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Mobiele Meubelstomerij tijdens het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toe- passing.
13.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mobiele Meubelstomerij is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01-11-2022 – Mobiele Meubelstomerij ©

Reviews

Wat zeggen onze klanten?

google
Grandmaster B
12 maart 2024

Top werk geleverd. De bank oogt weer als nieuw

google
Liene Hofmane
11 maart 2024

Ik had mijn hoekbank laten reinigen. Ben helemaal tevreden. Het wordt professioneel gewerkt en is ook nog betaalbaar in vergelijking met andere bedrijven.

google
Astrid van Eden
26 februari 2024

Top. Rustig aan huis en gezellig! Vloerkleed, wel zo fijn haha

google
Sandra De Vries-Brouwer
19 februari 2024

Helemaal blij met ons, tot bijna nieuw, gereinigde bank. Nu kunnen we teminsten weer fatsoenlijk mensen uitnodigen. De kringen zijn er uit. Wij hopen nog lang te mogen genieten van onze mooi opgepoetste bank en als het weer een opfrisbeurt moet hebben dan weten we jullie te vinden.

Vakwerk! Intensief gebruikte stoelen in ons dorpshuis zien er na de reiniging en behandeling weer als nieuw uit.

google
Maaike Meinsma
8 februari 2024

We hebben een beige ribstof bank hier zaten vlekken in deze zijn er helemaal uitgehaald door mobiele meubelstomerij, erg blij met het resultaat! Vriendelijke service echt top!

google
Nynke
4 februari 2024

Onze kussens van de sloep zijn weer als nieuw. Echt een aanrader dit bedrijf. En fijn, alles wordt met ecologisch middel schoon gemaakt.

google
Catharinus de Greef
2 februari 2024

Prima bedrijf! Ze hebben het bed van onze gehandicapte zoon gereinigd en het ziet er weer stukken beter uit en de nare geurtjes zijn verdwenen. Ze bezien goed bereikbaar, bellen snel terug en doen wat ze beloven!

google
Joanna Chreczuch
26 januari 2024

De bank ziet als nieuw uit! Bedankt!

Onze bank had hele lelijke vlekken waarvan we dachten dat die er niet meer uit zouden gaan. Na een reiniging van Mobiele Meubelstomerij zijn de vlekken zo goed als weg (alleen als je weet dat het er zat, kun je het nog zien) en de hele bank is helemaal opgefrist. Zeker de moeite waard om te doen. Zo heb je weer veel langer plezier van de bank.

google
Rui Costa
2 december 2023

Attention, disponibility, kindness and professionalism

google
Diana
1 december 2023

Snelle communicatie en uitstekende service! Ik heb mijn matras laten reinigen en deze is weer heerlijk schoon en fris geworden, als nieuw!

google
Roos Holwerda
16 november 2023

We belden de mobiele meubelstomerij omdat één van onze katten op de bank had geplast. Dit was echter al langere tijd geleden en omdat ik dacht dat een lerenbank niet zo gereinigd kon worden hebben we uiteindelijk te lang gewacht. De vlekken gingen er niet meer uit, maar de bank is wel weer schoon. De service is erg goed, na de reiniging werd de bank nog ingevet en er was nog wat tijd over om onze deurmat ook mee te nemen (dit was niet afgesproken). Kortom erg tevreden!

google
Jacques Schreurs
11 november 2023

Super werk geleverd! Mijn stoel ziet er weer top uit. Ook dank voor de adviezen! Zal zeker dit bedrijf weer inschakelen.

google
tessa schaaf
9 november 2023

Mooi optijd , en heel blij met het resultaat. Mijn bank is weer super

google
samantha snippe
21 oktober 2023

Proffesioneel en gezellige dame die ons goed advies kon geven over onze netjes gereinigde bank, wat hier nogal een uitdaging is met een jong kind en 3 honden Raad haar zeer zeker aan!

google
Theo Wildeboer
18 oktober 2023

Hoogpolig tapijt (250 x 250 cm) helemaal schoongemaakt. We betaalden 180 euro. Erg tevreden met het resultaat. Dank!

google
Corr Truig
12 oktober 2023

Onze bank was super smerig. Is nu weer schoon en fris. Toppie!!

Onze banken en stoel zijn weer heerlijk opgefrist zodat ze weer een aantal jaren meekunnen. En wat ik ook zeer belangrijk vind is dat dit dus ook kan op ecologische basis !!! Het contact ging super makkelijk en snel via WhatsApp.

google
Marjolein Kemper
5 oktober 2023

Door ziekte een vlek in de topper. Dit bedrijf gebeld, ze hebben de topper gereinigd en als nieuw achtergelaten. Ze werkten zeer zorgvuldig, duidelijke uitleg, enthousiast en vriendelijk. Tevens zijn de producten die dit bedrijf gebruikt eco vriendelijk zodat je geen chemische stoffen na reiniging inademt. Kortom, echt top en bedankt!

google
maureen logtenberg
26 september 2023

Hele fijne en vakkundige service! Fijn dat ze op een hele korte termijn tijd hadden om te komen!

google
Robin Kleian
25 september 2023

Zeer tevreden met het resultaat. Goede en snelle dienstverlening.

google
Caroline Bieckmann
20 september 2023

Kundig en vriendelijk geholpen: ons berber vloerkleed is weer schoon en fris!

google
Anneke Timmerman
7 augustus 2023

Wij zijn zeer tevreden over de wijze waarop ze onze bank en stoel heeft behandeld. Ook de adviezen die gaf zijn waardevol. Zeer aan te bevelen.

google
Herman Klein
18 juli 2023

Wij hebben onze slaapkamers [2 ,totaal ca 36 m2 laten reinigen door Mobiele Meubelstomerij. Dit bedrijf maakt goede afspraken en komt deze prima na. De kwaliteit is in prima overeenstemming met de afspraak. Correct,doet wat zij zegt en het resultaat is uitstekend. Zeer aan te bevelen.

google
E en A Events
11 juli 2023

Nadat onze hond had overgegeven op ons bed, moest het matras uiteraard gereinigd worden. Vrijdag gebeurt maandags al aan huis opgelost! Matras is weer heerlijk fris. Goede kennis van zaken, duidelijke uitleg en een stralend resultaat. Bedankt voor de snelle service!

Mijn stoelen zijn weer als nieuw. Voor ieder aan te bevelen!!

google
Teun Jan Kootstra
19 juni 2023

Zeker met een hond en kat in huis zijn meubels (en vloeren) niet veilig. José heeft er mooi werk van gemaakt en de meubels weer wat nieuw leven gegeven.

google
Sabine
12 juni 2023

Super service, heel vriendelijke mensen, autostoelen zijn perfect schoon. Heb zeker niet voor de laatste keer de service van hen gebruikt. Top! Bedankt!

google
Anne Gemmert
8 juni 2023

Heel erg vriendelijk! En mijn bank is weer als nieuw! En hij rook ook zo lekker na de reiniging! Heel blij mee!

google
Yvon Verbeek
26 mei 2023

Geweldig hoe onze oude vw camperbus is opgeknapt na reiniging door de mobiele meubelstomerij. Heel blij mee. Super vriendelijk neemt tijd om uit teleggen. Dank je wel.

google
Esther Tjabringa
19 mei 2023

Reageerde snel om een afspraak te maken. Goed service en uitleg en het vloerkleed is weer mooi schoon geworden.

google
Foekje Bouma
18 mei 2023

Twee banken prima gereinigd , zien er weer fris en mooi uit !!! Ik ben helemaal tevreden. Een vakvrouw!

google
Rita Bathoorn
10 mei 2023

Heel goed werk geleverd. Aardige mensen. Bank en tapijten kunnen weer een tijdje mee. Blij mee

Onze 14 jaar oude bank laten stomen, en ziet er weer als nieuw uit! Alle vlekken en smetjes er uit en alles ruikt naar bloemetjes thuis! Contact heel goed, snelle reacties, kunnen op korte termijn en zijn aardige mensen. Beveel het van harte aan!

google
Jolien van Heerde
14 april 2023

Deze week onze bank en poef laten reinigen. Prettige communicatie, vriendelijke mensen, met verstand van zaken. Onze bank is weer schoon en fris!

google
Noël
9 april 2023

Hartelijk bedankt voor het reinigen van mijn vloerkleed en matras Het was een goede service en zeker de moeite waard

google
the minis
3 april 2023

Mijn bank en vloerkleed laten reinigen. Erg tevreden. Goede service. Een volgende keer zal ik weer gebruik maken van de diensten van de Mobiele meubelstomerij.

google
Jan Ratering
25 maart 2023

Zeer professionele behandeling onder toeziend oog perfecte resultaat is het bedrag waard

Ik had mijn twijfels of de vlekken op mijn bank er wel uit zouden gaan,....het was reinigen of wegdoen. Het resultaat overtrof al mijn verwachtingen! Alle grote, ook al oudere en heel zichtbare vlekken zijn verdwenen! Er werd echt de tijd voor genomen en alle nodige aandacht aan besteedt voor het best mogelijke resultaat. Meer dan tevreden, aanrader voor iedereen die twijfelt wat er allemaal mogelijk is qua vlekverwijdering!

google
Priscilla Hofstra
20 maart 2023

Mijn bank is heel goed gereinigd, erg blij mee, geen vlekje meer te zien en zelfs als ik goed ruik zijn er ook geen vuile luchtjes meer, sterker nog, mijn huis ruikt heerlijk nu mijn bank schoon is. Bedankt!

google
Karim Aaras
14 maart 2023

Super!

google
Armani Eloise
8 maart 2023

She kindly came to clean my velvet sofa, she did a very good job and is a very nice lady to speak to. I will use this service again in the future and definitely recommend it.

google
Dani Dani
7 maart 2023

Hele goede service. Ook meer dan vriendelijk geholpen. De geur was aanzienlijk minder en rook en zag er weer zeer fris uit!

google
Jan Pleyte
6 maart 2023

Zojuist de bekleding van de camper gereinigd, ziet er weer bijna als nieuw uit.

google
Fay Moonen
3 maart 2023

Mijn matras is door de mobiele meubelstomerij gereinigd. Het hele proces werd duidelijk uitgelegd door de vriendelijke, eerlijke/gezellige vrouw van de mobiele meubelstomerij. Mijn matras ruikt weer heerlijk!

google
J.F. Eitens
2 maart 2023

Vandaag hadden we jose’ over de vloer omdat ons bankstel en keukenstoelen na 13 jaar wel een schoonmaak beurt kon gebruiken. Ze ging voortvarend te werk, een hardwerkende vrouw die onze meubels in een ommezien weer netjes had met haar professionele stoom machines wij zijn heel tevreden en denken niet meer aan nieuwe meubels.

google
Loes H
22 februari 2023

2 stoelen laten reinigen, dat werd tijd zeg als ik naar het water keek! Zeer aardige mevrouw, een pietje precies 🙂 een heerlijk mens met kennis zaken. Ipv bekleden nu 2 opgefriste stoelen die een ronde meekunnen. Helemaal blij mee 🙂

google
Ocram
20 februari 2023

Vloerkleed laten reinigen. Is weer als nieuw. Zeker aan te raden!

google
ELisha Adelinaa
15 februari 2023

Ik heb mijn auto bekleding laten reinigen door dit bedrijf. Want ik had grote vlekken in mijn bekleding mijn auto is nu net als nieuw bedankt voor de goede service

google
sjoukje bergsma
14 februari 2023

Onze hoekbank en ook nog een mat laten reinigen. Wat een verbetering ! Spontane vrouw en gaf goed uitleg. Kwam proffesioneel over. Een aanrader.

google
Alice Pera
23 januari 2023

Onze mooie stoel van Montel hebben we laten reinigen (door een winactie) door de Mobiele Meubelstomerij. De stoel was dof en de mooie blauwe kleur kwam niet meer tot zijn recht. Na het reinigen was de stoel weer helder blauw en daarnaast ruikt de stoel (en de hele kamer) ook nog eens heerlijk fris! Het staat weer prachtig in onze woonkamer! We zullen in de toekomst ongetwijfeld vaker gebruik gaan maken van de diensten van de Mobiele Meubelstomerij!

google
Bouwina Smeenge
8 januari 2023

Fijne service, heb 2 stoelen laten reinigen en dat ging helemaal prima. Was een aardig persoon die goed uitlegde wat er gebeurde, nu zien de stoelen er weer heel netjes uit.

google
Ruud W.
7 januari 2023

Een 15 jaar oude bank (Zweeds met een I) laten cleanen. Deze kwam er zo goed als nieuw uit.

google
José Imker
6 januari 2023

betrouwbaar bedrijf

google
Rachel oosterhoff
5 januari 2023

De bank laten reinigen, super netjes en schoon! Weer een hele andere bank!

google
wendy dijkstra
29 december 2022

Heel erg tevreden over het resultaat. Mevrouw was op tijd, heeft alles realistisch uitgelegd. Voor mij , als vrouw , erg fijn dat het een vrouw was. Al met al dik tevreden en voor herhaling vatbaar!

google
Qwtje Gregg
20 december 2022

Mijn tapijt is boven verwachting prachtig schoon geweldig en bedankt ☺️

google
Michel De Bruin
15 december 2022

Ontzettend goede service en duidelijke communicatie. Duidelijke afspraken gemaakt die ook worden nagekomen.

google
Tessa De boer
9 december 2022

Wat een geweldig leuk mens en wat geeft ze eerlijk advies! Ze werkt heel perfectionistisch en neemt heeeel ruim de tijd. Top ik ga zeker terug komen 2 x per jaar.

×