Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Definities
1. Mobiele Meubelstomerij: Mobiele Meubelstomerij, gevestigd te Oosterwolde onder KvK nr.887174065.
2. Klant: degene met wie Mobiele Meubelstomerij een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Mobiele Meubelstomerij en klant samen.
4. Consument: een klant/individu, die als privé persoon handelt.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten welke via e-mail, Whatsapp, schriftelijk en telefonisch verstrekt worden. Deze voorwaarden worden meegezonden met iedere opdrachtbevestiging en zijn op onze website www.mobielemeubelstomerij.nl/algemene-voorwaarden te zien.
1.2 Met het accepteren van een offerte verklaart u tevens kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te zijn.

Artikel 2 Aanbod/ totstandkoming Overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen van de Mobiele Meubelstomerij voor meubel- en/of tapijtreiniging zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, waarop opdrachtgever wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de Mobiele Meubelstomerij.
2.3. Mobiele Meubelstomerij verplicht zich om binnen zeven werkdagen nadat opdracht- gever schriftelijk dan wel via e-mail te kennen heeft gegeven op het aanbod van de Mobiele Meubelstomerij te willen ingaan, de opdracht voor meubelreiniging schriftelijk dan wel via e-mail of Whatsapp aan de opdrachtgever te bevestigen.
2.4. De overeenkomst tussen de Mobiele Meubelstomerij en opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding en de verzending van een opdrachtbevestiging per e-mail of Whatsapp door de Mobiele Meubelstomerij.
2.5. Mobiele Meubelstomerij is vrij in de keuze van de te gebruiken apparatuur, materialen, reinigingsmiddelen en dergelijke en de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht.
2.6 Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheid van 7 werkdagen tenzij anders  overeengekomen.

Artikel 3 Prijzen
3.1. Uitvoering van de opdracht tot meubelreiniging vindt plaats tegen de tussen Mobiele Meubelstomerij en particuliere opdrachtgever afgesproken prijs inclusief BTW. Voor zakelijke klanten gelden altijd netto-prijzen exclusief BTW.
3.2. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan 60 dagen zijn verstreken, is Mobiele Meubelstomerij gerechtigd de afgesproken prijs aan te passen. Dit in verband met mogelijke gestegen kosten van onder andere lonen en materialen. Mobiele Meubelstomerij communiceert deze prijsstijging voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht.
3.3. Het gehanteerde tarief voor de BTW heeft altijd betrekking op de datum van uitvoering.

Artikel 4 Annulering
4.1. Opdrachten voor meubelreiniging mogen door de opdrachtgever tot uiterlijk 3 dagen voorafgaande aan de met de Mobiele Meubelstomerij afgesproken datum van uitvoering zonder opgave van reden worden geannuleerd.
4.2. Annulering dient via Whatsapp of per e-mail gedaan te worden.
4.3. Niet aanwezig zijn op dag en/of tijd van opdracht wordt door Mobiele Meubelstomerij gezien als een niet-tijdige annulering.
4.4. Indien annulering niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan de Mobiele Meubelstomerij een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 50% van de aan- neemsom met een minimum van € 75,00 verschuldigd.
4.5 In geval van tijdige annulering van de opdracht heeft de opdrachtgever recht op kosteloze teruggave van eventuele (aan-)betalingen. De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na bevestiging van de ontbinding van de overeenkomst plaats-vinden.

Artikel 5 Klachten
5.1. Opdrachtgever dient klachten over de door de Mobiele Meubelstomerij uitgevoerde werkzaamheden binnen 24 uur na uitvoering uitsluitend per Whatsapp of per e-mail en indien mogelijk voorzien van een duidelijke beschrijving en foto’s aan de Mobiele Meubelstomerij mee te delen.
5.2. Bij overschrijding van deze 24 uren vervalt elke aanspraak tegen de Mobiele Meubelstomerij met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 6 Garantie
6.1. Mobiele Meubelstomerij staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal cosmetisch en optisch effect wordt bereikt.
6.2. Mobiele Meubelstomerij staat echter niet in voor 100% verwijdering van vlekken, verontreinigingen en geur op meubelstof en/of tapijt die veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, vet, lippenstift, fecaliën, urine, braaksel, bloed en huisdieren, verkleuringen en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van UV-licht, bleekwater, ammonia en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdracht- gever.
6.3. Mobiele Meubelstomerij garandeert wel dat zij 100% haar best zal doen het best mogelijke (optische) resultaat te behalen.
6.4 Service-afspraken worden ingepland naar beschikbaarheid van partijen, uiterlijk binnen 4 weken na de eerste reinigingsopdracht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Mobiele Meubelstomerij is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van verwijtbare schuld van de Mobiele Meubelstomerij.
7.2. Mobiele Meubelstomerij is echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

a. Het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de reiniging in verband staan;
b. Vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van de Mobiele Meubelstomerij.
c. Het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door de opdracht- gever niet tevoren is gewezen;
d. Het uitvloeien van kleuren bij het reinigen van meubelstof en/of tapijt;
e. Het verkleuren van meubelstof en/of tapijt door werking van binnenuit het meubilair en/of onderliggend materiaal en/of het materiaal zelf.
f. Watervlekken op vloeren en wanden; het is nooit te voorkomen dat (kleine) watervlekken en spetters op vloeren en omliggende meubels belanden.
g. Het krimpen of uitrekken van meubelstoffen.
h. Vorming van (muffe) geurtjes na een dieptereiniging van erg vervuilde meubelstof.

7.3. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag, uitgezonderd situaties waarbij de Mobiele Meubelstomerij grove schuld of nalatigheid verweten kan worden.

Artikel 8 Betaling
Particulier:
8.1. Betaling dient onmiddellijk na het verrichten van de werkzaamheden per pin, betalingsverzoek of contante betaling te geschieden. Een kwitantie wordt door de medewerker van de Mobiele Meubelstomerij per e-Mail aan de klant toegestuurd. Een factuur voor uw eigen boekhouding zenden wij u op verzoek binnen 48 uur per e-mail toe in PDF formaat.

Zakelijk:
8.2. Mobiele Meubelstomerij hanteert voor zakelijke klanten een betalingstermijn van 14 (veertien) werkdagen en berekent voor nieuwe zakelijke klanten een aanbetaling van 50%. Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn is de Mobiele Meubelstomerij gerechtigd zonder voorafgaande sommatie de gerechtelijke rente per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.
8.3. Bij geen of niet tijdige betaling van het bedrag dat de opdrachtgever aan Mobiele Meubelstomerij verschuldigd is, is Mobiele Meubelstomerij gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten door te berekenen. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom.
8.4. Als de Mobiele Meubelstomerij haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zullen de kosten verschuldigd zijn volgens het gebruikelijke incassotarief.
8.5. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Wel is opdrachtgever gerechtigd in geval van gerechtvaardigde klachten 20% van de aanneemsom in depot te houden totdat aan de klacht in voldoende mate aandacht is gegeven.

Artikel 9: Overmacht

9.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Mobiele Meubelstomerij vanwege overmacht niet in staat is deze na te komen, wordt de overeenkomst tussen de Mobiele Meubelstomerij en opdrachtgever ontbonden.
9.2. Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de over- eenkomst niet bekend waren of door omstandigheden waarop de Mobiele Meubelstomerij redelijkerwijs geen invloed kon hebben.
9.3. Opdrachtgever heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geen recht op schadevergoeding.

Artikel 10: Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aan.

Artikel 11: Wijziging algemene voorwaarden
11.1 Mobiele Meubelstomerij is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
11.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
11.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Mobiele Meubelstomerij zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
11.4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaar- den de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 12: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
12.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
12.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Mobiele Meubelstomerij tijdens het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toe- passing.
13.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mobiele Meubelstomerij is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01-11-2022 – Mobiele Meubelstomerij ©

Reviews

Wat zeggen onze klanten?

google
Karim Aaras
14 maart 2023

Super!

google
Armani Eloise
8 maart 2023

She kindly came to clean my velvet sofa, she did a very good job and is a very nice lady to speak to. I will use this service again in the future and definitely recommend it.

google
Dani Dani
7 maart 2023

Hele goede service. Ook meer dan vriendelijk geholpen. De geur was aanzienlijk minder en rook en zag er weer zeer fris uit!

google
Jan Pleyte
6 maart 2023

Zojuist de bekleding van de camper gereinigd, ziet er weer bijna als nieuw uit.

google
Fay Moonen
3 maart 2023

Mijn matras is door de mobiele meubelstomerij gereinigd. Het hele proces werd duidelijk uitgelegd door de vriendelijke, eerlijke/gezellige vrouw van de mobiele meubelstomerij. Mijn matras ruikt weer heerlijk!

google
J.F. Eitens
2 maart 2023

Vandaag hadden we jose’ over de vloer omdat ons bankstel en keukenstoelen na 13 jaar wel een schoonmaak beurt kon gebruiken. Ze ging voortvarend te werk, een hardwerkende vrouw die onze meubels in een ommezien weer netjes had met haar professionele stoom machines wij zijn heel tevreden en denken niet meer aan nieuwe meubels.

google
Loes H
22 februari 2023

2 stoelen laten reinigen, dat werd tijd zeg als ik naar het water keek! Zeer aardige mevrouw, een pietje precies 🙂 een heerlijk mens met kennis zaken. Ipv bekleden nu 2 opgefriste stoelen die een ronde meekunnen. Helemaal blij mee 🙂

google
Ocram
20 februari 2023

Vloerkleed laten reinigen. Is weer als nieuw. Zeker aan te raden!

google
ELisha Adelinaa
15 februari 2023

Ik heb mijn auto bekleding laten reinigen door dit bedrijf. Want ik had grote vlekken in mijn bekleding mijn auto is nu net als nieuw bedankt voor de goede service

google
sjoukje bergsma
14 februari 2023

Onze hoekbank en ook nog een mat laten reinigen. Wat een verbetering ! Spontane vrouw en gaf goed uitleg. Kwam proffesioneel over. Een aanrader.

google
Alice Pera
23 januari 2023

Onze mooie stoel van Montel hebben we laten reinigen (door een winactie) door de Mobiele Meubelstomerij. De stoel was dof en de mooie blauwe kleur kwam niet meer tot zijn recht. Na het reinigen was de stoel weer helder blauw en daarnaast ruikt de stoel (en de hele kamer) ook nog eens heerlijk fris! Het staat weer prachtig in onze woonkamer! We zullen in de toekomst ongetwijfeld vaker gebruik gaan maken van de diensten van de Mobiele Meubelstomerij!

google
Bouwina Smeenge
8 januari 2023

Fijne service, heb 2 stoelen laten reinigen en dat ging helemaal prima. Was een aardig persoon die goed uitlegde wat er gebeurde, nu zien de stoelen er weer heel netjes uit.

google
Ruud W.
7 januari 2023

Een 15 jaar oude IKEA bank laten cleanen. Deze kwam er zo goed als nieuw uit.

google
José Imker
6 januari 2023

betrouwbaar bedrijf

google
Rachel oosterhoff
5 januari 2023

De bank laten reinigen, super netjes en schoon! Weer een hele andere bank!

google
wendy dijkstra
29 december 2022

Heel erg tevreden over het resultaat. Mevrouw was op tijd, heeft alles realistisch uitgelegd. Voor mij , als vrouw , erg fijn dat het een vrouw was. Al met al dik tevreden en voor herhaling vatbaar!

google
Qwtje Gregg
20 december 2022

Mijn tapijt is boven verwachting prachtig schoon geweldig en bedankt ☺️

google
Michel De Bruin
15 december 2022

Ontzettend goede service en duidelijke communicatie. Duidelijke afspraken gemaakt die ook worden nagekomen.

google
Tessa De boer
9 december 2022

Wat een geweldig leuk mens en wat geeft ze eerlijk advies! Ze werkt heel perfectionistisch en neemt heeeel ruim de tijd. Top ik ga zeker terug komen 2 x per jaar.

×